Guia de transparència per a entitats no lucratives

La transparència és un principi que apliquem, fonamentalment, a la informació que serveix per a explicar com es governa i es gestiona una entitat.

És important que les Entitats No Lucratives (ENL) informen sobre quina és la seua missió, la seua finalitat i els seus valors. També és important que expliquen quins són els òrgans de govern, qui són les persones responsables d'eixos òrgans de govern, com es gestiona l'entitat, quines accions desenvolupen, o com es finança,...

La transparència no és una fi en si mateix, sinó que és un mitjà. Un mitjà per a generar confiança i garantia d'una bona gestió, eficaç i eficient. Quan parlem de transparència parlem d'ètica i de responsabilitat.

La transparència és un valor que afavoreix la percepció externa i interna de l'entitat: tant de les persones associades i voluntàries com de la direcció. Els possibles donants, inversors o noves associacions reben una imatge clara i positiva de l'entitat. A més, quan facilitem la comunicació i l'obtenció de la informació, la transparència millora i potència la participació.

Perquè es puga parlar de transparència cal tindre en compte els següents criteris: La transparència ha de ser proactiva, és a dir, la informació s'ha de publicar sense que cap persona la demane, sinó com una acció assumida i incorporada a les pràctiques de comunicació de les entitats per convicció. Generalment l'anomenem 'publicitat activa'. La informació que es publique ha d'estar convenientment actualitzada: s'ha d'informar en el moment en què ocorren les coses.

La informació ha d'estar sempre disponible per a qui la necessite o vulga fer consultes. La informació ha de ser accessible i comprensible. Això vol dir que qualsevol persona ha de poder entendre-la. Per tant, cal utilitzar un llenguatge estàndard i aplicar criteris d'accessibilitat universal per a persones amb capacitats reduïdes, com per exemple d'audició o de visió. Per a què la informació siga comprensible també serà necessari que estiga contextualitzada i explicada.

Aquesta guia es dirigeix a les ENL que perceben fons públics. No obstant això, es recomana també el compliment per a la resta de les ENL.

Una ENL és una entitat privada que, en virtut de les seues regles constitutives, no pot distribuir els seus beneficis a les persones que la controlen, havent de destinar-los bé a la realització dels seus objectius, la reinversió o bé per a ajudar a persones que no exercisquen cap control sobre l'organització.

Què vol dir no tindre ànim de lucre? No tindre ànim de lucre significa que els diners han de destinar-se exclusivament al acompliment de les finalitats comunes d'interés general establides en les normes de l'entitat. Per tant, es pot tindre activitat econòmica i beneficis en el compte de resultats anuals, però han de ser destinats als fins de l'entitat.

La transparència i la qualitat han de ser característiques fonamentals de la informació que produeixen les administracions públiques i les ENL. Les ENL, per la seua naturalesa jurídica i per coherència amb la seua missió i els seus valors, estan compromeses amb el conjunt de la societat i, més específicament, amb els col·lectius als quals es dirigeix la seua activitat o dels quals reben capitals econòmics o humans. Per tant, la transparència és un valor que ha de consolidar-se com un vertebrador del funcionament de les entitats.

Les obligacions legals no han de ser contemplades com una dificultat, sinó que han de ser un estímul que contribuïsca a orientar les bones pràctiques i a encaminar cap a una cultura de la transparència. Avançar cap a una cultura de la transparència i un nou model associatiu vol dir treballar per a la transformació social i ací és on les associacions es converteixen en elements clau.

El teixit associatiu és el motor necessari per a la transformació social. Des de les associacions es construeix la societat, es genera el sentiment de pertinença i es fomenta la solidaritat i el compromís.

Les associacions són escoles de democràcia i de diàleg, generadores d'idees i de projectes. En definitiva, el treball de les associacions és una manera de veure el món; és la manera d'unir les mans per a transformar la societat.

Aconseguint una cultura de transparència afavorim la construcció d'un nou model associatiu, basat en els següents eixos:

  • Representació, fortalesa i autonomia. Teixir xarxes entre entitats per a ser més representatives, més autònomes i independents, també quant al finançament. La base social i l'autonomia financera apoderen i donen capacitat crítica i una major responsabilitat amb la construcció del futur de la nostra societat.
  • Equilibri en les 4 funcions del moviment associatiu. Funció social, funció econòmica, funció pedagògica i funció de millora del nostre entorn.
  • Principi de subsidiarietat i apoderament de la ciutadania. Els assumptes han de ser resolts per la instància més pròxima a la fi del problema i, en moltes ocasions, les associacions són les entitats que estan més a prop. Des de les administracions públiques cal donar espai, capacitats, recursos i suport perquè les associacions puguen complir amb aquesta tasca.
  • Transparència i compliment de la legalitat. Les entitats han de fer un pas avant i obrir portes i finestres. Hauran de publicar els comptes, les despeses, les subvencions percebudes, etc. Avançar cap a un nou model associatiu és una qüestió legal i ètica per a generar més confiança, legitimitat i coherència, però sobretot és necessària per a tindre l'autoritat moral que corresponga per a poder exigir el mateix als altres. El moviment associatiu ha de ser punt de referència en la reconstrucció dels valors de la societat valenciana.

En aquest context, la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la informació pública i bon Govern, la llei 2/2015 de la Generalitat valenciana, de transparència, bon Govern i Participació ciutadana de la comunitat valenciana, així com el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del consell de desenvolupament de la llei 2/2015, determinen quines són, concretament, les obligacions de transparència d'aquestes entitats en funció de l'origen públic dels diners que gestionen, de tal manera que la informació sobre la destinació d'aquests fons i les aportacions socials que generen siguen públiques.

En aquestes Lleis es regula, d'una banda, l'obligació d'informar i de la publicitat de l'acció pública i, per l'altre costat, el dret d'accés a la informació pública. La normativa afecta a subjectes i organitzacions, tant del sector públic com del privat.

1. Els perceptors d'ajudes o subvencions públiques, d'acord amb l'article 3 de la Llei 19/2013 tenen obligacions de transparència si:

  • Perceben més de 100.000 euros anuals de subvencions o ajudes públiques.
  • Si no perceben més de 100.000 €, però un 40% o més dels seus ingressos anuals provenen de subvencions o ajudes públiques (sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros entre totes les subvencions o ajudes públiques).

S'entén per 'Ajuda' la disposició gratuïta de fons públics realitzada a favor de persones o entitats públiques o privades. Es considera 'Subvenció' tota atribució patrimonial gratuïta a favor de persones físiques o jurídiques, destinada al foment d'una determinada activitat o comportament d'interés públic o social.

A més de les obligacions de transparència, la Llei 2/2015 valenciana estableix una nova obligació per a les persones jurídiques privades si perceben, durant el període d'un any, subvencions de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana per import superior als 10.000 euros.

Aquesta obligació consisteix en: fer publicitat de les subvencions en la web pròpia o en els espais habilitats a aquest efecte en les administracions públiques generadores de les principals ajudes (GVA, DIVAL, VLC, etc.) S'ha d'indicar almenys:

  • L'entitat pública que concedeix.
  • l'import rebut.
  • el programa, activitat, inversió o actuació subvencionada.

Independentment d'això es manté l'obligació de publicitat dels projectes subvencionats, d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 'Els beneficiaris han de donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, en els termes establits per reglament'. cal dir que existeix una eina general de gran utilitat: la base Nacional de Subvencions
http://www.infosubvenciones.es

3. Les entitats privades o persones jurídiques que presten serveis públics. Aquestes obligacions s'inclouran en les normes reguladores dels acords i altres formes de participació o gestió en els seus plecs o documents contractuals analògics que corresponguen.

5.1. Per a les ENL que tinguen web pròpia, en el seu web atenent almenys els aspectes que s'indiquen en l'apartat 6 i 7 d'aquesta guia, així com les recomanacions de l'eina Transparent descrita en l'apartat 8,

És aconsellable publicar la informació en un apartat específic sobre transparència. Tota la informació serà comprensible, d'accés fàcil i gratuït i estarà a la disposició de les persones tenint en compte la diversitat funcional; garantint la seua disposició per mitjans o formats adequats, de manera que resulten accessibles i comprensibles, segons el principi d'accessibilitat universal i disseny per a tots. La informació que es publique s'ha d'actualitzar periòdicament i s'ha de facilitar la consulta. És convenient tindre la identificació de la ruta (URL) per a poder accedir directament a l'apartat corresponent de transparència.

5.2. Per a les ENL que no tinguen web pròpia on realitzar aquesta publicitat, podran complir amb aquesta obligació a través del portal que posa a la seua disposició la Generalitat o altres administracions. En el cas del Ajuntament de València s'està desenvolupant un portal de transparència per a aquelles entitats no lucratives que desitgen utilitzar-lo.

1. La informació subjecta a les obligacions de transparència serà publicada d'una manera veraç, clara, estructurada i objectiva per als interessats.

2. La informació ha de ser comprensible i accessible, segons el principi d'accessibilitat universal i disseny per a totes les persones.

3. La informació que es publica s'ha d'actualitzar periòdicament mostrant les dades de la versió.

4. S'han de publicar i identificar els documents adequats per a explicar com es gestiona l'entitat.

5. Formats digitals estàndards i lliures, preferiblement formats reutilitzables (com per exemple CSV o xML, etc.).

6. Informació contextualitzada, humanitzada, contrastada i contrastable.

Informació institucional i organitzativa de l'entitat (article 6.1): Funcions que desenvolupen, Normativa que els siga aplicable, Estructura organitzativa, Organigrama actualitzat que identifique als responsables dels diferents òrgans i el seu perfil i trajectòria professional.

Informació econòmica (article 8.1.c) com a mínim, han de proporcionar la següent informació sobre les subvencions i ajudes percebudes: (i) import de les subvencions i ajudes, (ii) objectiu o finalitat de tals subvencions i ajudes, (iii) identitat de les persones beneficiàries.

Encara que és discutible poder determinar-ho com a obligació; però pot ser convenient que a més d'aquesta informació directament referida a les subvencions i ajudes, es publiciten altres dades econòmiques en la seua pàgina web; com per exemple els comptes anuals i informe d'auditoria (art 8.1.i) i les retribucions i indemnitzacions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de l'entitat privada (art 8.1.f).

La responsabilitat és de cadascuna de les entitats i dels seus òrgans directius. Fets que suposen un incompliment de la Llei i són sancionables: Incomplir les obligacions de publicitat activa. Incomplir l'obligació de subministrar la informació (quan s'haja desoït el requeriment exprés de les administracions competents). Incomplir les exigències derivades del principi de veracitat.

Font: valencia.es/transparencia

Descàrrega .pdf

http://www.valencia.es/transparencia/publicaciones/Gu%C3%ADa%20de%20transparencia%20para%20entidades%20no%20lucrativas.pdf